Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij

Aktualności

Wpis nr 41 (37 z 62) Więcej wpisów | Ostatni | | | Pierwszy

RSS

Regulamin rekrutacji

21.02.2018, 14:33:13

Regulamin

rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Kraśniku na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz.59 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 60).

3. Uchwała Nr XXXV/274/2017 Rady Miasta Kraśnik z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Kraśnik.

4. Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Kraśnik.

§ 1.

1. Określa się zasady i kryteria naboru dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 6

w Kraśniku.

2. Rekrutacji nie podlegają dzieci aktualnie uczęszczające do Przedszkola Miejskiego

nr 6 w Kraśniku.

§ 2.

1. Nabór dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Kraśniku na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w okresie od 12 lutego do 16 kwietnia 2018 roku.

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wydaje i przyjmuje dyrektor przedszkola lub upoważnione przez dyrektora osoby.

3. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli miejskich.

5. We wniosku o którym mowa w ust. 4, wskazuje się kolejność wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.

6. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

§ 3.

1. Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku do przedszkola , składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony w § 2 ust.1

2. Wzór deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Deklaracje kontynuowania edukacji przedszkolnej wydaje dyrektor lub upoważnione przez dyrektora osoby.

4. Niezłożenie deklaracji w określonym terminie, traktowane jest jako rezygnacja
z przedszkola na kolejny rok szkolny.

§ 4.

1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli.

3. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor.

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
o których mowa w art.158 ust.1 Prawo oświatowe.

2) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola z uwzględnieniem priorytetów określonych w art. 158 ust 3. Prawo oświatowe. Lista zawiera imiona
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia lub informację
o liczbie wolnych miejsc.

3) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

5. Dnia 9 kwietnia 2018 roku podaje się do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

6. Jeżeli liczba chętnych jest równa lub mniejsza od liczby miejsc jakimi dysponuje przedszkole, komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydatów i na tym kończy pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.

7. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kraśnik stanowią załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2018 Burmistrza Miasta Kraśnika z dnia 23 stycznia 2018 r.

§ 5.

1. Do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Kraśniku przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w ust.1, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łączne kryteria, określone w ustawie Prawo oświatowe art. 131 ust. 2 z określoną wartością punktową:

1) Wielodzietność rodziny kandydata- 20 pkt.

2) Niepełnosprawność kandydata-20 pkt.

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- 20 pkt.

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- 20 pkt.

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 20 pkt.

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 20 pkt.

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą- 20 pkt.

3. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w § 5 ust. 2:

  • · Pkt.1) – oświadczenie –- wzór załącznik nr 1 do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;
  • · Pkt.2)-5) – orzeczenie w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie, dopuszcza się poświadczenie przez rodziców kandydata („za zgodność z oryginałem” – data
    i czytelny podpis rodziców),
  • · Pkt. 6) – prawomocny wyrok orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (poświadczona kopia jak wyżej) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz- wzór załącznik nr 2 do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;
  • · Pkt.7) – postanowienie o objęciu pieczą zastępczą w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie, dopuszcza się poświadczenie przez opiekunów kandydata („za zgodność z oryginałem” – data i czytelny podpis opiekunów).

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole Miejskie nr 6 w Kraśniku będzie dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ustala się dodatkowe kryteria przyjęć wraz z liczbą punktów przyjętą uchwałą Rady Miasta Kraśnik Nr XXXV/274/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. (Załączniki nr 1,2,3,4).

4. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola należy dostarczyć do przedszkola razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka w terminie określonym w § 2 ust. 1.

§ 6.

1. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia- Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, w terminie od 10 kwietnia 2018 r. do dnia 13 kwietnia 2018 r.

2. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola rodzice zobowiązani są do złożenia oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Kraśniku - Załącznik nr 4 do regulaminu.

3. Niezłożenie oświadczenia przez rodziców dziecka wskazanym w ust.1 jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola i skutkuje nieumieszczeniem dziecka na liście kandydatów przyjętych do przedszkola.

§ 7.

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (pierwszy i drugi etap), przedszkole nadal dysponuje wonnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postpowanie uzupełniające, które trwa od 7 maja 2018 r. do 22 maja 2018 r.

2. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

3. Jeżeli przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego wymaga zmian organizacyjnych powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Kraśnik.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor

Przedszkola Miejskiego nr 6

w Kraśniku

Irena Mróz

Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 6
Stanisława Małachowskiego 39
23-200 Kraśnik
Tel.: 81 825 28 70
E-mail: