Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij

Witamy na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Kraśniku!

Aktualności

RSS

itm1#104

DYŻUR WAKACYJNY

05.06.2024, 11:00:32

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

Więcej

Poznajcie nas

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Kraśniku mieści się w budynku jednorodzinnym, usytuowanym w Dzielnicy Kolejowej. Działa od 1987 roku i jest to najmniejsza, miejska placówka przedszkolna. Ze względu na swoją specyfikę bywa nazywane „Domowym Przedszkolem”. Jest to wymarzone miejsce do wspaniałej zabawy i nauki. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykształcony i doświadczony personel pedagogiczny i obsługowy, który wprowadza dzieci w świat wartości, uczy samodzielności i wyposaża w wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszym życiu.

W naszym przedszkolu mieści się dwa oddziały: I oddział to grupa dzieci młodszych trzy- czterolatków, oddział II dzieci starszych - dzieci pięcio- sześcioletnie. Posiadamy 2 kolorowe sale z zapleczem sanitarnym, szatnię i przytulny ogród z placem zabaw. Własna kuchnia przygotowuje dla dzieci pyszne, domowe potrawy z uwzględnieniem dużej ilości warzyw i owoców.

Nasza placówka usytuowana jest w dzielnicy z dala od centrum, dlatego też oprócz zadań opiekuńczo- wychowawczych jest przez mieszkańców osiedla postrzegana jako ośrodek kultury. Służą temu liczne działania integrujące środowisko lokalne, organizowane przez naszą placówkę. Wieloletnią tradycją stały się rodzinne pikniki pod hasłem „Święta Rodziny”, w trakcie których możemy zaobserwować wielopokoleniowy przekrój uczestników – od maluszków do seniorów. W okresie wiosennym organizujemy rodzinny „Wiosenny Rajd Rowerowy”, którego trasa prowadzi pięknymi ścieżkami rowerowymi w okolicznych lasach. Zakończenie rajdu to wspaniała zabawy przy ognisku w leśniczówce.

Priorytetem w naszym przedszkolu pozostają dzieci. Każde z nich traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Przedszkolaki nigdy nie narzekają na nudę. Kadra pedagogiczna dba o zapewnienie wszechstronnego rozwoju, zapewnienie podstawowych potrzeb – akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Do przedszkola zapraszani są różni ciekawi goście: pisarze, artyści plastycy i rzeźbiarze, artyści cyrkowi i teatralni. Ludzie ciekawych zawodów. Dzieci wspólnie z nauczycielkami odbywają wiele ciekawych wycieczek do różnych zakładów pracy, środowisk przyrodniczych – las, sad, pole, gospodarstwo rolne, Mini ZOO – ptactwa ozdobnego pana E. Jakubczyka.

Raz do roku wszystkie przedszkolaki odbywają autokarową wycieczkę poza miasto. Na przestrzeni lat dzieci z naszego przedszkola zwiedzały ZOO w Zamościu, Kazimierz Dolny nad Wisłą, Lotnisko Aeroklubu Lubelskiego w Rudawcu, Muzeum Wsi Lubelskiej, Stadnina Koni i Szkółka Jeździecka w Janowie Lubelskim, Stadnina Koni w Natalinie, Zalew w Janowie Lubelskim i Zalew Zemborzycki k/ Lublina, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim, Centrum Zabaw „Fikoland” w Lublinie. Największa atrakcją jest organizowany w okresie zimy i odpowiednich warunków śniegowych prawdziwy kulig konny.

Grono pedagogiczne prowadzi ścisłą współpracę z instytucjami i zakładami pracy - przez wiele lat były to działające w obrębie dzielnicy PKP, Jednostka Wojskowa oraz działające obecnie zakłady usługowe, Nadleśnictwo Kraśnik, Powiatowa Komenda Policji, Jednostka Ratunkowo- Gaśnicza, CKIP w Kraśniku, Osiedlowy Dom Kultury „Czerwoniak”, Muzeum Regionalne, Dom Kultury w Bełżycach, Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. K. Makuszyńskiego, Parafia pw Św. Antoniego, Stacja SANEPIDU, Poczta Polska.

Wszystkie te działania są możliwe do zrealizowania dzięki życzliwości i pomocy rodziców, którzy zawsze czynnie służą pomocą i aktywnie biorą udział w proponowanych przez nauczycielki działaniach np. Marsz Ekologiczny „Na ratunek Ziemi”, upiększanie ogrodu przedszkolnego przez zapewnienie sadzonek kwiatów, włączenie się w organizację pikników przez zapewnienie ciasta domowego, sponsoring imprez i wycieczek. Rodzice z własnej inicjatywy dla dzieci z poszczególnych grup, organizują na własnych posesjach ogniska integracyjne na „Powitanie Jesieni”. Rodzice są mile widzianymi gośćmi w przedszkolu, kilka razy w roku odbywają się Dni Otwarte dla Rodziców oraz liczne imprezy i uroczystości np. Spotkanie Wigilijne, Dzień Dziadków czy Zabawa Karnawałowa.

Nasze przedszkole jest jedyne i niepowtarzalne, bardzo wysoko oceniane przez środowisko lokalne. Nasi wychowankowie są naszą dumą –ich osiągnięcia są dokumentowane licznymi dyplomami i wyróżnieniami.

WięcejMniej

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przedszkolu nr 6 w Kraśniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. 2016 r. Nr 119, str.1) (dalej jako: „RODO”), Dyrektor Przedszkola nr 6 w Kraśniku, ul. Małachowskiego 39, 23-200 Kraśnik Informuje, że:

1. administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Przedszkole Miejskie Nr 6 w Kraśniku

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – piod@krasnik.eu

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym,

4. podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646),

5. podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych,

6. wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola: www.pm6krasnik.pl i stronie przedszkola na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci,

7. wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka,

8. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz dzieci będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, m.in. MEN przez System Informacji Oświatowej (SIO), jednostka prowadząca – Urząd Miasta Kraśnik, jednostki kontrolujące, Sąd Rodzinny czyli organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

9. z pozyskanych danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

10. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania/poprawienia, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody jeżeli nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

11. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

12. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepis prawa jest obligatoryjne. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

WięcejMniej

Deklaracja dostępności

Wstęp
Przedszkole Miejskie nr 6 w Kraśniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkola www.pm6krasnik.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Przedszkole Miejskie nr 6
ul. Małachowskiego 39
23-200 Kraśnik
tel./fax: 81 825 70 52

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848)

Powodem są niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
  • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu;
  • administrator dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Powody wyłączenia:

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej: przedszkole@pm6krasnik.pl
Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 81 825 28 70
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:
1. Aby dostać się do budynku przedszkola należy zejść po schodach klatki schodowej do szatni przedszkolnej oraz wejść po schodach drugiej klatki schodowej na parter budynku (nie jest dostępny podjazd dla osób niepełnosprawnych) a drzwi wejściowe są otwierane ręcznie.
2. Budynek jest trzykondygnacyjny, by dostać się z poziomu szatni przedszkolnej na parter (Gr I Maluchy) lub pierwsze piętro (Gr II Starszaki), należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Przedszkole nie posiada parkingu. Samochody parkowane są na ulicy przy wejściu do ogrodu przedszkolnego.
5. Nie ma zakazu wstępu do budynku z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne:
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

WięcejMniej

Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 6
Stanisława Małachowskiego 39
23-200 Kraśnik
Tel.: 81 825 28 70
E-mail: