Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij

Aktualności

Wpis nr 102 (89 z 91) Więcej wpisów | Ostatni | | | Pierwszy

RSS

REKRUTACJA 2024/2025

03.03.2024, 15:51:43

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KRAŚNIK

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do publicznych przedszkoli rozpocznie się od dnia 4 marca 2024 roku godz. 800 i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakrasnik.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji dostępna jest w zakładkach:

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli:

dnia 4 marca 2024 roku godz. 800

Udostępnienie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli publicznych.

od dnia 4 marca 2024 roku godz. 800 do dnia 15 marca 2024 roku godz. 1500

 1. Rodzice wypełniają i zapisują w systemie rekrutacyjnym wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

 2. Rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie dziecka do placówki. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i  oświadczenia, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia można złożyć:

 1. podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji;

lub

 1. w wersji papierowej bezpośrednio w publicznym przedszkolu pierwszego wyboru.

 1. Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną ze względu na niepełnosprawność, rodzic składa jego kopię w każdym publicznym przedszkolu, które wskazał na liście preferencji i  wybrał
  w nim oddział integracyjny. Kopię dokumentu rodzic poświadcza za zgodność
  z oryginałem.

 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć
  w publicznym przedszkolu wskazanego na pierwszej pozycji listy preferencji.

dnia 5 kwietnia 2024 roku godz. 1200

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do publicznego przedszkola. Informację na temat czy dziecko zostało zakwalifikowane lub niezakwalifikowane do przyjęcia można sprawdzić w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (na koncie dziecka).

od dnia 5 kwietnia 2024 roku godz. 1200 do dnia 12 kwietnia 2024 roku godz. 1500

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do placówki wychowania przedszkolnego, do której zostało zakwalifikowane. Wolę zapisu można potwierdzić: pisemnie – w siedzibie przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane lub elektronicznie – w systemie rekrutacyjnym.

dnia 17 kwietnia 2024 roku godz. 1200

Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do publicznego przedszkola.

Procedura odwoławcza:

od dnia 17 kwietnia 2024 roku do dnia 2 maja 2024 roku

 1. Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych do publicznych przedszkoli.

 2. Rodzice mogą odwołać się do dyrektora placówki wychowania przedszkolnego od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Postępowanie uzupełniające do publicznych przedszkoli:

dnia 13 maja 2024 roku godz. 800

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc w publicznych przedszkolach prowadzonych przez miasto Kraśnik.

od dnia 13 maja 2024 roku godz. 800 do dnia 17 maja 2024 roku godz. 1500

 1. Rodzice wypełniają i zapisują w systemie rekrutacyjnym wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

 2. Rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie dziecka do placówki. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i  oświadczenia, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia można złożyć:

 1. podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji;

lub

 1. w wersji papierowej bezpośrednio w przedszkolu publicznym pierwszego wyboru.

 1. Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną ze względu na niepełnosprawność, rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu publicznym, które wskazał na liście preferencji i  wybrał
  w nim oddział integracyjny. Kopię dokumentu rodzic poświadcza za zgodność
  z oryginałem.

 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć
  w przedszkolu publicznym wskazanego na pierwszej pozycji listy preferencji.

dnia 10 czerwca 2024 roku godz. 1200

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do publicznego przedszkola. Informację na temat czy dziecko zostało zakwalifikowane lub niezakwalifikowane do przyjęcia można sprawdzić w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (na koncie dziecka).

od dnia 10 czerwca 2024 roku godz. 1200 do dnia 17 czerwca 2024 roku godz. 1500

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do placówki wychowania przedszkolnego, do której zostało zakwalifikowane. Wolę zapisu można potwierdzić: pisemnie – w siedzibie przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane lub elektronicznie – w systemie rekrutacyjnym.

dnia 18 czerwca 2024 roku godz. 1200

Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do publicznego przedszkola.

Procedura odwoławcza:

od dnia 18 czerwca 2024 roku

 1. Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych do publicznych przedszkoli.

 2. Rodzice mogą odwołać się do dyrektora placówki wychowania przedszkolnego od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc:

dnia 30 sierpnia 2024 roku

KRYTERIA REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Kraśnik na rok szkolny 2024/2025 obowiązują:

 • · kryteria określone w ustawie – Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe 1,
  • · kryteria określone w uchwale Rady Miasta Kraśnik, tzw. kryteria samorządowe 2.

Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

Każde kryterium ma określoną liczbę punktów. Jeżeli dziecko spełnia dane kryterium, należy potwierdzić je, dołączając do wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola poniżej wymienione dokumenty bądź oświadczenia.

Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie rekrutacji:

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość 3 – na potrzeby rekrutacji każdemu nadano wartość 10 pkt. Są nimi:

 • · wielodzietność rodziny kandydata,
 • · niepełnosprawność kandydata,
 • · niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • · niepełnoprawność obojga rodziców kandydata,
 • · niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • · samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • · objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria samorządowe – brane pod uwagę na drugim etapie rekrutacji:

Kryteria samorządowe mają różną wartość 2 – które podane są przy nazwie każdego z nich. Są nimi:

 • · pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności rolniczej bądź gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko) – 4 pkt,
 • · rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola – 2 pkt,
  • · zadeklarowanie przez rodziców korzystania przez kandydata z pełnej oferty przedszkola, tj. trzech posiłków dziennie i czasu pobytu w placówce co najmniej 8 godzin dziennie – 2 pkt.1 art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

2 uchwała nr LXI/503/2023 Rady Miasta Kraśnik z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kraśnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2 marca 2023 roku poz. 1560)

3 art. 131 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe


Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów ustawowych:

1. Dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów ustawowych:

a) oświadczenie rodzica 4 o wielodzietności rodziny dziecka;

b) orzeczenie:

 • · aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na posiadaną niepełnosprawność przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 • · orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 5;

c) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

d) dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą 6 bądź oświadczenie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, sprawowaniu pieczy zastępczej lub opieki nad małoletnim 7.

2. Dokumenty składa się :

a) w oryginale, lub

b) notarialnie poświadczoną kopię, lub

c) urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu, lub

d) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

3. Wszystkie oświadczenia składane przez rodziców dziecka są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Na każdym z nich winna być umieszczona klauzula: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów samorządowych:

1. Dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów samorządowych:

a) oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności rolniczej bądź gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (załącznik nr 1 do uchwały)8;

b) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola (załącznik nr 2 do uchwały) 9 – dotyczy to tylko placówki wychowania przedszkolnego wskazanej jako pierwsza we wniosku o przyjęcie do przedszkola;

c) oświadczenie dotyczące deklarowanego czasu pobytu kandydata w przedszkolu oraz liczby posiłków (załącznik nr 3 do uchwały) 10,

d) oświadczenie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, sprawowaniu pieczy zastępczej lub opieki nad małoletnim 11.

2. Dokumenty składa się w oryginale.
4 Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

5 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 44)

6 zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.)

7 załącznik nr 4 do uchwały nr LXI/503/2023 Rady Miasta Kraśnik z dnia 23 lutego 2023 roku

8 załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/503/2023 Rady Miasta Kraśnik z dnia 23 lutego 2023 roku

9 załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/503/2023 Rady Miasta Kraśnik z dnia 23 lutego 2023 roku

10 załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/503/2023 Rady Miasta Kraśnik z dnia 23 lutego 2023 roku

11 załącznik nr 4 do uchwały nr LXI/503/2023 Rady Miasta Kraśnik z dnia 23 lutego 2023 roku


3. Wszystkie oświadczenia składane przez rodziców dziecka są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Na każdym z nich winna być umieszczona klauzula: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Ważne informacje dodatkowe:

1. Rodzina wielodzietna to taka, w której wychowuje się troje i więcej dzieci 12.

2. Samotne wychowywanie dziecka oznacza, że dziecko wychowuje: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem 13.
12 art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

13 art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 6
Stanisława Małachowskiego 39
23-200 Kraśnik
Tel.: 81 825 28 70
E-mail: