Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij

Aktualności

Wpis nr 101 (88 z 91) Więcej wpisów | Ostatni | | | Pierwszy

RSS

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

01.03.2024, 23:09:38

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KRAŚNIK

NA ROK SZKOLNY 2024/ 2025 [1]

Informacje ogólne:

1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli prowadzone jest w elektronicznym systemie rekrutacyjnym:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakrasnik

2. Postępowaniem rekrutacyjnym objęte są dzieci:

a) od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, tj. urodzone w latach 2021 – 2018 [2];

b) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat, tj. urodzone w latach 2017 – 2016 [3].

3. Dzieci urodzonych w 2022 roku nie należy uwzględniać w rekrutacji. Rodzice [4] mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero wówczas, kiedy ukończy ono 2,5 roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor publicznego przedszkola może objąć wychowaniem przedszkolnym takie dziecko. [5]

4. Rekrutację prowadzi komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor przedszkola.

5. Dzieci przydzielane są do poszczególnych oddziałów po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną przyjętych w rekrutacji.

6.Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Kraśnik, dlatego też dzieci niezamieszkałe w Kraśniku nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.

7.Rodzice dzieci, które mieszkają poza terenem miasta Kraśnik, mogą ubiegać się o przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola w rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Dzieci 5-letnie (urodzone w 2019 roku), dzieci 4-letnie (urodzone w 2020 roku) oraz dzieci 3-letnie (urodzone w 2021 roku) mogą korzystać z wychowania przedszkolnego w placówkach wychowania przedszkolnego. Aby zapisać dziecko do publicznego przedszkola należy wziąć udział w rekrutacji. Jeśli dziecko nie zostanie przyjęte w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych przez rodziców we wniosku, Burmistrz Miasta Kraśnik wskaże inne przedszkole, w którym dziecko będzie mogło korzystać z wychowania przedszkolnego. [6]

Dzieci 6-letnie (urodzone w 2018 roku) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. [7] Na wniosek rodziców dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci, które mają odroczony obowiązek szkolny nadal mogą odbywać przygotowanie przedszkolne w publicznym przedszkolu, do którego uczęszczało dotychczas.

Zasady rekrutacji:

1.Termin złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola znajduje się

w harmonogramie rekrutacji.

2.Na kolejność przyjęć dziecka do placówki nie mają wpływu data i godzina, w jakich:

a) zostały wprowadzone dane dziecka do systemu,

b) został wydrukowany wniosek,

c) został złożony wniosek w przedszkolu,

d) został przesłany w systemie wniosek podpisany profilem zaufanym,

e) placówka zatwierdzi wniosek.

3.Jeżeli wniosek został złożony po terminie określonym w harmonogramie, dziecko nie zostanie uwzględnione w rekrutacji.

Złożenie wniosku:

1. Można ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 placówek przedszkolnych.

2. We wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola należy wskazać wybrane placówki wychowania przedszkolnego i ustawić je w preferowanej kolejności. Jednostka oświatowa wskazana jako pierwsza to przedszkole pierwszego wyboru.

3. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają spełnianie kryteriów. W każdym oświadczeniu winna być umieszczona klauzula: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola można wypełnić na 3 sposoby:

a) wypełnić wniosek w systemie elektronicznym i podpisać profilem zaufanym.

W tym celu należy:

 • wypełnić wniosek w systemie,
 • dołączyć skany lub zdjęcia dokumentów lub oświadczeń, które potwierdzają spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
 • podpisać wniosek profilem zaufanym;

b) wypełnić wniosek w systemie elektronicznym i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru. W tym celu należy:

 • wypełnić wniosek w systemie,
 • wydrukować wypełniony dokument,
 • podpisać wniosek,
 • dostarczyć wniosek oraz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, do publicznego przedszkola pierwszego wyboru;

c) wypełnić odręcznie papierowy wniosek lub zgłoszenie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru. W tym celu należy:

 • wydrukować i wypełnić wniosek,
 • podpisać wniosek,
 • dostarczyć wniosek oraz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, do publicznego przedszkola pierwszego wyboru,
 • informacje z wniosku wprowadzi do systemu elektronicznego pracownik placówki.

UWAGA!

Oboje rodziców muszą podpisać wniosek i oświadczenia, aby potwierdzić informacje w nich zawarte. Jeżeli którekolwiek z rodziców nie może podpisać dokumentów rekrutacyjnych, należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające przyczyny podpisania tylko przez jednego rodzica oraz że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku. [8]

5. Podpisy złożone na wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

6. Jeżeli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL należy:

a) zgłosić się do publicznego przedszkola pierwszego wyboru i poprosić o wydanie numeru identyfikacyjnego do elektronicznego systemu rekrutacyjnego;

b) następnie należy postępować jak w pkt 3 i zamiast numeru PESEL podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu, na podstawie którego można potwierdzić tożsamość dziecka.

Postępowanie rekrutacyjne:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Kraśnik.

2. Jeśli komisja negatywnie zweryfikuje informację zawartą w oświadczeniu lub stwierdzi brak dokumentu, który potwierdza kryterium, nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.

3.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

a) wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach (wyznacza przy tym termin przedstawienia dokumentów);

b) zwrócić się do Burmistrza Miasta Kraśnik o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach. Aby potwierdzić oświadczenie Burmistrz Miasta Kraśnik może:

 • skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • wystąpić o nie do instytucji publicznych,
 • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego. [9]

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, że informacje z oświadczenia nie są prawdziwe lub nie złożono dokumentów, które potwierdzają, iż dane kryterium jest spełnione, komisja rekrutacyjna nie uwzględni tego kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć na podstawie kryteriów, które spełnia kandydat:

a) jeśli kandydatów jest więcej niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria ustawowe [10]:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnoprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą;

b) jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego dzieci uzyskają równorzędne wyniki lub przedszkole posiada nadal wolne miejsca, na drugim etapie komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę tzw. kryteria samorządowe [11]:

 • pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności rolniczej bądź gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko),
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola,
 • zadeklarowanie przez rodziców korzystania przez kandydata z pełnej oferty przedszkola, tj. trzech posiłków dziennie i czasu pobytu w placówce co najmniej 8 godzin dziennie.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego:

1. Komisja rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Informację na temat czy dziecko zostało zakwalifikowane lub niezakwalifikowane do przyjęcia można sprawdzić w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (na koncie dziecka).

2. Jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, należy potwierdzić wolę zapisu do publicznego przedszkola:

a) pisemnie – w siedzibie przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

lub

b) elektronicznie – w systemie rekrutacyjnym.

3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do publicznego przedszkola, jeżeli zostało ono zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.

4. Na koniec postępowania rekrutacyjnego komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola.

Procedura odwoławcza:

1.Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

a) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Kraśnik (rodzice mają na to 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych);

b) po otrzymaniu uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka można wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (rodzice mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia);

c) na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Rodzice mogą składać wniosek o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej również za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego, logując się na konto dziecka.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

1. Jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na posiadaną niepełnosprawność przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, rodzic może ubiegać się o przyjęcie dziecka do oddziałów:

a) ogólnodostępnych;

b) integracyjnych.

2. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane na okres wychowania przedszkolnego.

3. Kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica należy:

a) złożyć we wszystkich przedszkolach, w których istnieje możliwość wybrania oddziału integracyjnego,

lub

b) dodać jako załącznik w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, pod warunkiem, że wniosek podpisywany jest profilem zaufanym.

4. Wskazując preferowaną kolejność placówek wychowania przedszkolnego, należy wskazać we wniosku:

a) na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne,

lub

b) na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

5. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie ma naliczanych punktów za kryteria w oddziałach integracyjnych, gdyż są w nich przeznaczone miejsca dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

6. O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor publicznego przedszkola.

7. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola, według powyżej opisanych zasad.

------------------------------------------------------------

[1] Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia

14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

[2] art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

[3] art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

[4] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

[5] art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

[6] art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

[7] art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

[8] art. 97 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:

Dz. U. z 2023 r. poz. 2809 z późn. zm.)

[9] do wywiadu stosujemy przepisy o rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzanym dla ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.)

[10] art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

[11] uchwała nr LXI/503/2023 Rady Miasta Kraśnik z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kraśnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2 marca 2023 roku poz. 1560)

Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 6
Stanisława Małachowskiego 39
23-200 Kraśnik
Tel.: 81 825 28 70
E-mail: